STATUT


STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„WGR TEAM w Grójcu ”

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

 • 1

Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

 

 • 2
 1. Terenem działania Klubu jest miasto Grójec
 2. Siedzibą Klubu jest adres ul. Orzeszkowej 40b/13 05-600 Grójec.

 

 • 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

 • 4
 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

 • 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

 

 • 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc

organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

 1. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa.
 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 3. Organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych, zawodów sportowych dla członków Klubu
 4. wspieranie organizacji imprez kolarskich na terenie miasta i województwa a także poza nimi.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z kolarstwa..
 6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze
 7. Organizację wspólnych treningów
 8. Działania marketingowe i promocyjne
 9. Wspieranie organizacji imprez kolarskich na terenie miasta i województwa a także poza nimi

 

 • 7

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

 • 8

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. a) zwyczajnych,
 2. b) wspierających.

 

 • 10

 

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

 

 • 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 • 12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

 

 • 13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 • 14

 

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
 • 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 3. a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 4. b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
 5. c) działania na szkodę Klubu.
 6. d) zalegania ze składkami za okres 6 miesięcy
 7. Rozwiązanie się Klubu.
 8. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

 • 16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

Kadencja władz trwa 2 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

 • 17

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na pół roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 5. a) z własnej inicjatywy,
 6. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. c) na wniosek 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 • 18

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 2. a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 3. b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej,
 4. c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 5. d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
 7. f) uchwalanie zmian statutu,
 8. g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
 9. h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
 10. i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

 

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

 • 19

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

 

 

 • 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. b) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
 3. c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. e) przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. g) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

 • 21

 

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością. 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

 • 22

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 6. a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
 7. b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 8. c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 9. d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 10. e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

 

 • 23

 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

 • 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

 • 25
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

 

 • 26

 

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
 2. a) upomnienia,
 3. b) nagany,
 4. c) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy
 5. d) wykluczenia

 

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

 • 27

 

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
 2. a) składki członkowskie oraz wpisowe,
 3. b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
 4. c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
 5. d) –
 6. e) –
 7. f) majątek.

 

 • 28

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

 • 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością  2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 • 30
 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.