DOŁĄCZ DO NAS! JOIN US!


MY BIKE IT’S MY LIFE  😎

Naszym priorytetem jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu pasji i talentów. Zapraszamy dzieci i młodzież w każdym wieku .

Wspólnie pracujemy, aby nasz TEAM uczestniczył w wielu wydarzeniach krajowych jak i międzynarodowych. Każdy sukces daje nam ogromną satysfakcję, a najbardziej znaczące osiągnięcia chętnie celebrujemy. Wierzymy, że nasza pasja, zaangażowanie i profesjonalizm są kluczowymi elementami sukcesu całej naszej Grupy.

Jeżeli nasze podejście a także nasze wartości, są bliskie również Tobie oraz chciałbyś wspólnie z nami realizować swoje cele i pasje, czekamy właśnie na Ciebie !! Niech Moc będzie z TOBĄ !!

 

Zapoznaj się z regulaminem , wypełnij wniosek oraz deklarację i do dzieła..

Członkostwo nabywa się po okresie próbnym przez przyjęcie kandydatury przez

Zarząd WGR TEAM przez przeważającą ilość głosów .

 wniosek-na-czlonka-wgrteam (2) – załącznik do pobrania

DEKLARACJA – załącznik do pobrania

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.
 5. ………………………………………………………………………………………

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 3. a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 4. b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
 5. c) działania na szkodę Klubu.
 6. d) zalegania ze składkami za okres 6 miesięcy
 7. Rozwiązanie się Klubu.
 8. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *